Back to Listing

Taith Dysgu Iaith a Llwyddiant yn y Coleg

Gyda lansiad ein  gwefan newydd – Addysg Oedolion yn y Gymuned Powys Castell-nedd Port Talbot, achubwyd ar y cyfle i siarad ag un o’n dysgwyr ESOL Jolanta Przytulska, sydd wedi dangos dawn a phenderfyniad mawr wrth ddysgu iaith newydd drwy’r coleg.

Cychwynnodd Jolanta Przytulska, cyfranogwr 48 oed yn y rhaglen ESOL (Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill) yng Ngholeg Bannau Brycheiniog, ar daith drawsnewidiol gyda nod clir – meistroli’r Saesneg at ddefnydd ymarferol, bob dydd.

Yn hanu o Wlad Pwyl, roedd amlygiad cychwynnol Jolanta i’r Saesneg wedi’i gyfyngu i ddau air yn unig – “Thank you” a “Good morning” – ar ôl iddi gyrraedd y DU. Yn wahanol i’w hastudiaethau iaith blaenorol mewn Almaeneg a Rwsieg, nid oedd wedi archwilio’r Saesneg nes iddi gyrraedd Cymru.

Roedd y penderfyniad i ddilyn hyfedredd Saesneg yn cael ei yrru gan yr angen ymarferol i gyfathrebu’n effeithiol mewn siopau ac o fewn y gymuned. Arweiniodd breuddwyd Jolanta o feistroli ieithoedd ac archwilio gwledydd eraill iddi ddewis Saesneg fel canolbwynt yn ei thaith addysgol.

Wrth fyfyrio ar ei phrofiad yn y coleg, mae Jolanta yn mynegi boddhad dwfn. Mae’r amgylchedd cadarnhaol, cyfoedion cefnogol, ac athrawon rhagorol wedi creu awyrgylch sy’n ffafriol i’w nodau dysgu iaith. Mae’r profiadau hyn nid yn unig wedi cyfrannu at dwf academaidd ond hefyd wedi cael effaith gadarnhaol ar ei llesiant meddyliol.

Y tu hwnt i’r byd academaidd, mae ymgysylltiad Jolanta â gweithgareddau allgyrsiol wedi bod yn nodedig. Wedi’i hysbrydoli gan ymweliad gan Bethan Logan, Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored Canolbarth Cymru gyda’r Bartneriaeth Awyr Agored, ymunodd â grŵp cerdded lleol. Roedd y fenter hon nid yn unig yn darparu gweithgaredd corfforol ond hefyd yn hwyluso rhyngweithio â phobl newydd ac yn gwella ei sgiliau iaith.

Pan ofynnwyd iddi am Jolanta, nid oedd gan Bethan ddim byd ond pethau da i’w dweud – “Ymunodd Jolanta â’r rhaglen gerdded 10 wythnos gyda’r Bartneriaeth Awyr Agored yn Llandrindod ym mis Hydref 2023 ac mae wedi bod yn gaffaeliad mawr i’r grŵp – mae ei phositifrwydd a’i brwdfrydedd yn heintus! Cafwyd ambell dro trwstan i ddechrau pan nad oedd yn gallu dod o hyd i’r grŵp yn y man cyfarfod, ond fe wnaeth hi ddyfalbarhau ac roedd bob amser yn frwdfrydig iawn ac yn gwerthfawrogi’r cyfle. Rhoddwyd y dewis i’r grŵp gwblhau cwrs llywio gyda Bryn Walking fel dilyniant, ac achubodd 4 ohonynt, gan gynnwys Jolanta, ar y cyfle. Roedd yr adborth gan yr hyfforddwyr yn gadarnhaol iawn hefyd – gwnaeth pawb ymgysylltu’n dda a dysgu sgiliau newydd yn gyflym. Bellach mae gan Jolanta ei Gwobr Efydd Mordwyo Genedlaethol sy’n cael ei chydnabod yn genedlaethol.”

Gan edrych i’r dyfodol, mae Jolanta yn rhagweld gweithio fel dietegydd yn y DU. Fodd bynnag, mae hi’n cydnabod bod rhuglder Saesneg yn hanfodol cyn dilyn cyrsiau yng Nghaerdydd neu Lundain, gan danlinellu’r effaith y mae ei phrofiad coleg wedi’i chael ar lunio ei dyheadau.

Mae llywio heriau wedi bod yn rhan o daith coleg Jolanta. Roedd anhawster deall Saesneg llafar a lleisio meddyliau yn achosi rhwystrau, ond bu cefnogaeth ddiwyro gan diwtoriaid a’r cyfarfyddiadau cadarnhaol yn y coleg yn gymorth iddi oresgyn yr heriau hyn. Aethpwyd i’r afael â chyfyngiadau ariannol hefyd drwy gymorth gan y coleg, gan sicrhau ei chynnydd academaidd parhaus.

Wrth gynnig cyngor i fyfyrwyr sy’n dod i mewn, mae Jolanta yn argymell y profiad coleg yn frwd, gan bwysleisio’r hapusrwydd, y mwynhad, a’r ymdeimlad o gymuned y mae hi wedi’i ganfod. Mae ei thaith yn dyst i bŵer trawsnewidiol addysg a’r effaith gadarnhaol y gall ei chael ar eich bywyd.

Mae Addysg Oedolion yn y Gymuned Powys Castell-nedd Port Talbot yn wefan newydd yr ydym wedi’i chreu gyda nifer o bartneriaid i ddarparu gwell cyfeirio at ystod enfawr o gyrsiau rhan-amser sydd ar gael ledled De a Chanolbarth Cymru.

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.