Back to Listing

Grŵp Colegau NPTC Castell-nedd yn Dathlu Pen-blwydd Cyntaf y Fenter Chai a Chat

Castell-nedd, Cymru – Ebrill 29, 2024 – Mae Grŵp Colegau Castell-nedd NPTC yn falch o gyhoeddi pen-blwydd cyntaf ei fenter Chai a Chat lwyddiannus, sydd wedi bod yn meithrin ymgysylltiad cymunedol a chyfnewid diwylliannol ers Mai 18, 2023.

Mae’r grŵp Chai a Chat yn ymgynnull bob dydd Iau rhwng 10am a 12pm yn Llyfrgell Castell-nedd, gan groesawu 20 o gyfranogwyr bob wythnos ar gyfartaledd. Yr hyn sy’n gwneud y fenter hon yn wirioneddol ryfeddol yw’r amrywiaeth y mae’n ei denu, gydag unigolion o gefndiroedd amrywiol gan gynnwys Affricanaidd Caribïaidd, Bangladeshaidd, Pacistanaidd, Wcreineg, Cymreig, De Affricanaidd, Swdanaidd, Twrcaidd, Iranaidd, Ffilipinaidd, Thai, ac Indiaidd yn dod at ei gilydd i rannu profiadau a chreu cysylltiadau.

Mae’r llwyfan cynhwysol hwn nid yn unig yn gweithredu fel fforwm ar gyfer rhannu mentrau, cyrsiau a chyfleoedd recriwtio ar draws y coleg, ond mae hefyd yn ymestyn ei gyrhaeddiad i hwyluso cydweithredu â sefydliadau o Gaerdydd a Sir Gaerfyrddin. Trwy lwyfan Chai a Chat, mae cyfranogwyr yn cael mynediad i ystod eang o fentrau iechyd a llesiant, cyfleoedd gwirfoddol, cyrsiau, ac adnoddau eraill, a ddarperir gan sefydliadau lleol a rhanbarthol.

Mynegodd Rukhsaana, ein Uwch Swyddog Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant Grŵp Colegau NPTC, ei brwdfrydedd dros y fenter, gan ddweud: “Mae’r fenter Chai and Chat wedi bod yn allweddol wrth hyrwyddo amrywiaeth, meithrin cynwysoldeb, a chryfhau ein cysylltiadau cymunedol. Rydym yn falch iawn o weld yr effaith gadarnhaol y mae wedi’i chael ar aelodau ehangach ein cymuned leol ac yn ddiolchgar am yr ymgysylltiad y mae wedi’i gael i ni yn y Coleg.”

Yn ogystal â’r grŵp lleol Castell-nedd, mae Grŵp Colegau NPTC yn cydweithio’n agos â grwpiau Chai a Sgwrs ym Mhort Talbot ac Abertawe, gan ehangu cyrhaeddiad ac effaith y fenter o mor bell â Chaerdydd a Sir Gaerfyrddin.

I gael rhagor o wybodaeth am y fenter Chai a Chat neu i gymryd rhan, cysylltwch â Rukhsaana Ashraf yn rukhsaana.ashraf@nptcgroup.ac.uk.

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.