Back to Listing

Grŵp Colegau NPTC Yn Annog y Gymuned Trwy Sesiynau Blasu Trin Gwallt a Therapi Harddwch

Mae Grŵp Colegau NPTC yn parhau i hyrwyddo ymgysylltiad ac anogaeth gymunedol trwy ei gydweithrediad parhaus â grwpiau Chai a Chat yng Nghastell-nedd Port Talbot.

Darparodd y fenter ddiweddaraf sesiynau blasu trin gwallt a therapi harddwch arbenigol i gyfranogwyr, gan gynnig arddangosiadau gwerthfawr a phrofiad ymarferol mewn gofal gwallt, technegau steilio, gwaith wyneb, a gosod colur.

Dan arweiniad Juliana Thomas, Pennaeth yr Ysgol a Gwasanaethau Proffesiynol yng Ngrŵp Colegau NPTC, mae’r sesiynau wedi’u cynllunio i ddarparu ar gyfer anghenion a diddordebau amrywiol y cyfranogwyr, sy’n dod o gefndiroedd a grwpiau oedran amrywiol. Yn 2023, darparodd y Coleg gyfres o sesiynau dros gyfnod o bedair wythnos i grŵp Mwyafrif Byd-eang Castell-nedd Port Talbot, yn cynnwys dwy sesiwn trin gwallt a dwy sesiwn therapi harddwch. Gan adeiladu ar lwyddiant y rhaglen gychwynnol, mae’r Coleg wedi ehangu ei gynigion i ddarparu cyfanswm o wyth wythnos o sesiynau, gyda phedair sesiwn yr un mewn trin gwallt a therapi harddwch, yn arbennig ar gyfer grŵp menywod Mwyafrif Byd-eang CNPT.

Mae’r sesiynau, sy’n cael eu cynnal ar ddydd Mercher am ddwy awr yr un, wedi’u hamserlennu i redeg rhwng Mai 1af a Mehefin 26ain. Bydd y cyfranogwyr yn cael y cyfle nid yn unig i arsylwi arddangosiadau ond hefyd i wneud gwaith ymarferol i gymhwyso’r technegau y maent yn eu dysgu yn ystod y sesiynau.

“Rydym wrth ein bodd i barhau â’n partneriaeth gyda’r grwpiau Chai a Chat a darparu’r sesiynau blasu arbenigol hyn mewn trin gwallt a therapi harddwch,” meddai Juliana Thomas. “Ein nod yw grymuso unigolion o fewn y gymuned trwy eu harfogi â sgiliau a gwybodaeth werthfawr a all gyfoethogi eu bywydau personol a phroffesiynol.”

Mae amserlen y sesiynau yn cynnwys ystod gynhwysfawr o arddangosiadau ac ymarferion ymarferol, gan sicrhau bod cyfranogwyr yn cael profiad dysgu cyflawn.

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.