Back to Listing

Grymuso Dysgwyr sy’n Oedolion

Addysg Oedolion yn y Gymuned Powys Castell-nedd Port Talbot yn Lansio Gwefan Gyfeirio Cyrsiau Newydd

Mae heddiw’n garreg filltir arwyddocaol mewn addysg oedolion yn y Canolbarth a’r De wrth i Addysg Oedolion yn y Gymuned Powys Castell-nedd Port Talbot gyflwyno’n falch ei gwefan gyfeirio arloesol. Wedi’i datblygu trwy ymdrech ar y cyd rhwng Grŵp Colegau NPTC, Addysg Oedolion Cymru, Addysg Oedolion yn y Gymuned CNPT, a Chyngor Sir Powys, nod y platfform hwn yw symleiddio’r broses o ddarganfod cyrsiau ar gyfer dysgwyr sy’n oedolion.

Mae’r wefan hawdd ei defnyddio yn ganolbwynt canolog, sy’n galluogi unigolion i chwilio’n hawdd am gyrsiau sydd wedi’u teilwra i’w diddordebau a’u hanghenion. Trwy ddarparu llywio di-dor, mae Addysg Oedolion yn y Gymuned Powys Castell-nedd Port Talbot yn sicrhau bod defnyddwyr yn cael eu cyfeirio’n ddiymdrech at y tudalennau gwe perthnasol, gan feithrin profiad dysgu mwy hygyrch ac effeithlon.

Prif Nodweddion Gwefan Addysg Oedolion yn y Gymuned Powys Castell-nedd Port Talbot:

  • – Catalog Cynhwysfawr o Gyrsiau: Archwiliwch ystod amrywiol o gyrsiau a gynigir gan Grŵp Colegau NPTC, Addysg Oedolion Cymru, ac Addysg Oedolion yn y Gymuned CNPT
  • – Rhyngwyneb cyfeillgar i ddefnyddwyr: Llywiwch y wefan yn rhwydd, gan sicrhau profiad di-drafferth i ddefnyddwyr o bob cefndir technegol
  • – Cyfeirio Effeithlon: Cysylltwch yn uniongyrchol â’r tudalennau gwe priodol, gan ddileu camau diangen a gwella taith y defnyddiwr
  • – Arbenigedd Cydweithredol: Manteisiwch ar wybodaeth ac arbenigedd cyfunol tri sefydliad addysgol uchel eu parch, gan sicrhau cyfleoedd dysgu o’r ansawdd uchaf.

Mae Addysg Oedolion yn y Gymuned Powys Castell-nedd Port Talbot yn annog oedolion o bob oed a chefndir i gychwyn ar eu taith ddysgu yn hyderus. Boed yn caffael sgiliau newydd, yn dilyn diddordebau personol, neu’n hyrwyddo datblygiad proffesiynol, mae’r fenter hon ar fin gwneud addysg yn fwy hygyrch ac effeithiol i’r gymuned.

Dywedodd Gemma Charnock, Is-bennaeth: Gwasanaethau Corfforaethol Grŵp Colegau NPTC: “Rwy’n falch iawn o weld ein gwefan Addysg Oedolion yn y Gymuned Powys Castell-nedd Port Talbot yn cael ei lansio. Mae hyn yn dwyn ynghyd gweledigaeth ein partneriaeth a strategaeth dysgu gydol oes Llywodraeth Cymru, i estyn allan i’n cymunedau a sicrhau bod cyfleoedd dysgu ar gael i bawb. Mae’r wefan yn gydweithrediad rhwng y Coleg, awdurdodau lleol, prifysgolion, trydydd sector a lleoliadau cymunedol. Mae’n siop un stop i alluogi dysgwyr i chwilio a dod o hyd i gyrsiau oedolion a chyfleoedd i ddatblygu sgiliau, gwybodaeth a diddordebau newydd fel y gallant gyflawni eu dyheadau dysgu a phroffesiynol”.

Ynglŷn ag Addysg Oedolion yn y Gymuned Powys Castell-nedd Port Talbot:

Pwy Ydym Ni?

Ni yw Addysg Oedolion yn y Gymuned Powys Castell-nedd Port Talbot, partneriaeth rhwng Grŵp Colegau NPTC, Addysg Oedolion yn y Gymuned CNPT, Addysg Oedolion Cymru, Cyngor Sir Powys ynghyd â dewis eang o ddarparwyr addysg ledled de a chanolbarth Cymru.

Beth ydyn ni’n ei wneud? 

Mae ein platfform yn cynnig ystod eang o gyrsiau i unigolion sydd am ddysgu hobïau newydd, datblygu eu gyrfaoedd, hybu hunanhyder, neu ennill cymwysterau y gallent fod wedi’u colli pan yn yr ysgol. Mae’r rhan fwyaf o’n cyrsiau am ddim, tra bod angen ffi gofrestru fach ar rai.  

Ein prif nod yw gwneud yn siŵr bod pob darpar ddysgwr yn gallu dod o hyd i’r cwrs iawn ar ei gyfer yn hawdd. Mae ein gwefan hawdd ei defnyddio yn casglu’r holl wybodaeth angenrheidiol ac yn arwain unigolion tuag at eu llwybr dysgu delfrydol. Rydym yn credu’n gryf mewn dysgu gydol oes gan ei fod yn gwella sgiliau, yn hybu llesiant, ac yn meithrin ymgysylltiad ac integreiddio cymdeithasol. Rydym yn deall y gallai ailddechrau addysg ymddangos yn frawychus, ein nod yw darparu taith esmwyth a chyfforddus yn ôl i ddysgu. 

Ble ydych chi’n dechrau? 

I ddechrau, gallwch archwilio ein gwefan, sy’n cael ei diweddaru’n rheolaidd gyda dolenni i’n cyrsiau a’n darparwyr addysg. Gallwch chwilio am gyrsiau yn ôl lleoliad, maes astudio, neu ddefnyddio geiriau allweddol penodol. Felly, dechreuwch ar eich taith ddysgu gyda ni a chychwyn ar brofiad addysgol boddhaus. 

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.